Bát Qúai Phương Vị

Lượt xem : 107

- Hậu thiên Bát quái 8 cung : Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài .Trong 8 cung có chia ra làm: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch. - Đông tứ trạch là: Khảm, Ly, Chấn, Tốn. - Tây tứ trạch là: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.


Vòng ngoài là 24 hướng còn gọi là 24 sơn hay 24 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi; Nhâm, Tý, Quý; Sửu, Cấn, Dần: Giáp, Mẹo, Ất; Thìn, Tốn, Tỵ; Bính, Ngọ, Đinh; Mùi, Khôn, Thân; Canh, Dậu, Tân. 
Vòng ngoài 24 hướng để lò, bếp vị trí nào tốt dùng khoanh trống (o), vị trị nào xấu để chấm đen (•).

Nhà ở, người ta day theo 8 phương hay 8 cung mà chọn tốt xấu; còn lò, bếp và cửa ngõ thì dựa theo 24 hướng mà chọn tốt xấu.
  

XÁC ĐỊNH HƯỚNG NHÀ - CÁCH ĐẶT LÒ BẾP - MIỆNG LÒ BẾP - TRỔ CỬA

A. Xác định hướng nhà : 
Những người tuổi thuộc Đông tứ trạch làm nhà phải day mặt qua phương Đông tứ trạch mới tốt, còn 4 cung Tây tứ trạch là hung. Những người tuổi thuộc Tây tứ trạch làm nhà phải ngó mặt qua Tây tứ trạch mới tốt, còn 4 cung thuộc Đông tứ trạch là hung.


Thí dụ: Người tuổi mạng Khảm (tuổi thuộc cung Khảm), nếu làm nhà day qua hướng: KHẢM được Phục vì, hướng LY được Phước đức (Diên niên) hướng CHẤN được Thiên y, hướng TỐN được Sanh khí; nhược bằng ngó qua hướng KHÔN phạm Tuyệt mạng, hướng CẤN phạm Ngũ quỷ, hướng CÀN phạm Lục sát, hướng ĐOÀI phạm Họa hại ... các tuổi khác sau sẽ có bản đồ, các bạn cứ theo đây suy tìm ở bản đồ thì rõ.B. Cách đặt lò bếp : Những người tuổi Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn phải để lò, bếp nơi Tây tứ trạch là để vào hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài, nhưng phải lựa nơi sơn hướng tốt mà để. Như đặt lò, bếp tại hướng KHÔN thì phải để tại MÙI, THÂN kiết, KHÔN hung; đặt tại hướng CẤN phải để tại DẦN kiết, còn SỬU, CẤN hung; đặt tại hướng CÀN thì để tại TUẤT kiết còn CÀN, HỢI hung; đặt tại hướng ĐOÀI thì phải để tại CANH kiết, còn DẬU, TÂN hung. Nhưng miệng lò, bếp phải ngó ngay qua phía Khảm, Ly, Chấn, Tốn mới đúng.
Những tuổi thuộc Tây tứ trạch (hay Tây tứ mạng cũng thế) là Khôn, Cấn, Càn, Đoài thì phải đặt lò, bếp nơi Khảm, Ly, Chân, Tốn và chọn sơn nào có khoanh trống là hướng kiết mà để, còn miệng lò, bếp thì cho ngó ngay qua 4 hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

CHÚ Ý: Phải tùy cung mạng của chủ nhà chớ không phải thấy cung tốt trong Bát quái mà dùng được đâu. 

Trong 24 sơn hướng có 12 sơn hướng hung kỵ tất cả cung mạng, dù Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch, 12 sơn hướng ấy là: Càn, Hợi, Nhâm, Tý, Quý, Sửu, Cấn, Ất, Đính, Khôn, Dậu và Tân, 12 sơn hướng còn lại là: Tuất, Dần, Giáp, Mẹo, Thìn, Tốn, Tỵ, Bính, Ngọ, Mùi, Thân và Canh là 12 vị trí đặt lò, bếp lên đó được kiết, nhưng phải theo cung tuổi mà chọn.
Bài thơ dưới đây có ý nói vị trí an lò, bếp quan trọng chẳng kém gì hướng day miệng lò, bếp.
(Khai táo môn lộ an đồng táo vị)
Táo nhập CÀN cung thị diệt môn
NHÂM, HỢI nhị vị tổn nhi tôn
GIÁP, DẦN đắc tài, THÌN, MẸO phú
CẤN, ẤT thiêu hỏa tức tào ôn
TÝ, QUÝ, KHÔN phương gia khốn khổ
SỬU phương tổn súc, gia họa ương
TỴ, BÍNH phát tài, CANH đại phú
NGỌ phương vượng vị phú nhi tôn.
TÂN, DẬU, ĐINH phương đa tật bịnh
THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT trạch hanh thông.
Tác táo thiết kỵ dụng phấn thổ
Tân chuyên cận thủy thiết an ninh
NGHĨA:
Táo đặt vào cung CÀN thì gia môn bị suy sụp
Đặt vào 2 cung NHÂM, HỢI hại cho con, cháu.
Đặt nơi 2 cung GIÁP, DẦN có tiền, THÌN, MẸO được giàu.
Cung CẤN, cung ẤT bị ôn dịch.
Ba cung Tý, QUÝ, KHÔN nhà bị khốn khổ.
Phương SỬU hại lục súc, nhà gặp họa ương
Hai sơn TỴ, BÍNH phát tài, phương CANH đại phú.
Phương NGỌ là phương vượng, con cháu được giàu,
TÂN, DÂU, ĐINH, 3 phương này nhiều tật bịnh.
Cung: THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT gia đạo được hanh thông.
Làm bếp rất kỵ đất dơ, dùng:
Gạch mới hay đá ở mé nước rất tốt.

Vị trí để bếp chịu những ảnh hưởng tốt, xấu thế nào? Nếu để bếp:
CHIẾM PHƯƠNG THIÊN Y: Bịnh hoạn liên miên, thuốc thang không hiệu.
CHIẾM PHƯƠNG SANH KHÍ: Lâm quỷ thai, lạc thai, khó bề sanh sản. Có con cũng không thông minh, không đắc tài, không người trợ giúp, ruộng vườn, súc vật tổn thâu.
CHIẾM PHƯƠNG PHỤC VÌ: Ắt vô tài, tổn thọ, cả đời túng khó.
CHIẾM PHƯƠNG DIÊN NIÊN: Không thọ, hôn nhơn khó thành, vợ chồng không hạp, bị người gièm siểm, ruộng vườn hao tán, súc vật bịnh hoạn, gia đạo túng khó vân vân ...
CHIẾM PHƯƠNG TUYỆT MẠNG: Sống lâu, không bịnh hoạn, nhiều của, không bị kiện thưa, đông con, tôi tớ không thiếu, không nạn tai thủy hỏa.
CHIẾM PHƯƠNG LỤC SÁT: Được thêm người, phát tài, không đau ốm, không bị kiện thưa, khỏi nạn tai thủy hỏa, gia môn yên ổn.
CHIẾM PHƯƠNG HỌA HẠI: Khỏi lo thối tài, không bị người hại, không bịnh hoạn, khỏi chuyện thị phi, thưa kiện.
CHIẾM PHƯƠNG NGŨ QUỶ: Không tai họa, không lo trộm cướp, tôi tớ ngay thẳng, siêng năng, đắc lực, không bịnh hoạn, cửa nhà thạnh vượng, lục súc gia tăng.C. Miệng lò bếp ( còn gọi là Hỏa Môn ) : để miệng bếp lò xoay đúng hướng tốt của tuổi , td tuổi Đông Tứ Trạch thì xoay miệng bếp nơi Khảm, Ly, Chấn , Tốn , chọn cung có hình trắng Tốt ( o ) .


Hướng day miệng Lò, Bếp có những ảnh hưởng tốt xấu ra sao?
1.      Cầu tử nghi tác Sanh khí táo: muốn cầu con, nên day miệng lò bếp qua hướng Sanh khí.
2.      Giải bịnh, trừ tai nghi tác Thiên y táo: Muốn giải bịnh, trừ tai họa, nên day miệng lò bếp qua hướng Thiên y.
3.      Khước bịnh, tăng thọ nghi tác Diên niên táo: Muốn đẩy lui bịnh tật và tăng tuổi thọ nên day miệng lò bếp qua hướng Diên niên.
4.      Cầu vi như y do tác Phục vì táo: Việc mong cầu được xứng ý do miệng lò, bếp day qua hướng Phục vì.
5.      Tranh đấu, cừu thù do tác Họa hại táo: Xảy ra việc tranh đấu, cừu thù là do miệng lò bếp day phạm hướng Họa hại.
6.      Hao tán, đạo thác do tác Lục sát táo: Bị Hư hao, trộm cắp làm mất mác do miệng lò bếp day phạm phải phương Lục sát.
7.      Quan tụng, khẩu thiệt do tác Ngũ quỷ táo: Bị việc kiện thưa, đôi chối là do miệng lò bếp day phạm hướng Ngũ quỷ.
8.      Tật bịnh, tử vong do tác Tuyệt mạng táo: Bị bịnh tật, chết chóc do miệng lò bếp day qua hướng Tuyệt mạng.D. Trổ cửa : Đây là nói về ĐẠI MÔN tức cửa CHÁNH hay cổng (cửa ngõ) nếu nhà không có cửa ngõ, như ở thành phố thì lấy cửa lớn trước nhà làm chánh.


Muốn làm cửa chánh, phải làm trên 4 cung tốt. Nghĩa là những người thuộc Đông tứ mạng phải làm cửa trên cung Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn; những người thuộc Tây tứ mạng thì làm cửa trên 4 cung Tay tứ trạch là Khôn, Cấn, Càn, Đoài mới đúng cách, song còn phải chọn trong 24 sơn hướng về cửa nẻo, coi sơn hướng nào tốt thì dùng, sơn hướng nào xấu thì tránh mới được.
Hai mươi bốn sơn hướng về cửa nẻo có tên như sau:
1.      Phước đức o
2.      Ôn hoàng •
3.      Tấn tài o
4.      Trường bịnh •
5.      Tố tụng •
6.      Quan tước  o
7.      Quan quý o
8.      Tử ải •
9.      Vượng trang  o
10.  Hưng phước  o
11.  Pháp trường •
12.  Điên cuồng •
13.  Khẩu thiệt •
14.  Vượng tằm o
15.  Tấn điền o
16.  Khốc khấp •
17.  Cô quả •
18.  Vinh phú  o
19.  Thiếu vong •
20.  Xương dâm •
21.  Thân hôn  o
22.  Hoan lạc   o
23.  Bại tuyệt •
24.  Vượng tài o
Trong 24 cung an môn ở trên, những cung nào ở sau có dấu tròn trống giữa (o) là tốt, chấm đen (•) là xấu. Hai mươi bốn cung này, người ta theo MÔN LÂU NGỌC BỐI KINH lập thành 8 đồ bát quái sẽ viết ở sau cùng của phần này, các vị cứ coi theo đó mà an môn khỏi phải tính toán gì cả. Giờ xin ghi những bài giải thích về sự kiết hung của 24 cung này để được rõ hơn:
1.                  PHƯỚC ĐỨC (tốt o)
PHƯỚC ĐỨC khai môn đại kiết xương
Niên niên tấn bảo đắc điền trang
Chủ tăng điền địa kim ngân khí
Hựu sanh quý tử bất tầm thường.
2.                  ÔN HOÀNG (xấu • )
ÔN HOÀNG chi vị mạc khai môn
Tam niên ngũ tái nhiễm thời ôn
Cánh hữu ngoại nhơn lai tự ải
Nữ nhơn sanh sản mạng nan tồn.
3.                  TẤN TÀI (tốt o)
TẤN TÀI chi vị thị tài tinh
Tại thữ an môn bá sự thành
Lục súc điền viên nhơn khẩu vượng
Gia quan tấn tước hữu thành danh.
4.                  TRƯỜNG BỊNH (xấu •)
TRƯỜNG BỊNH chi vị tật bịnh trùng
Thử vị môn lập kiến hung
Gia trưởng hộ đinh mục tật hoạn
Thiếu niên bạo tử lao ngục trung.
5.                  TỐ TỤNG (xấu •)
TỐ TỤNG chi phương đản bất tường
Án môn chiêu họa nặc phi ương
Điền viên, tại vật âm nhơn (đàn bà) hoại
Thời tao khẩu thiệt não nhơn trường.
6.                  QUAN TƯỚC (tốt o)
An môn QUAN TƯỚC  tối cao cuờng
Sĩ quan cao quyền nhập đế hương
Thứ nhơn điền địa tiền tài vượng
Thiên ban kiết khánh tổng tương đương
7.                  QUAN QUÝ (tốt o)
QUAN QUÝ vị thượng hảo an môn
Đinh chủ danh văn vị tước tôn
Điền địa thứ tai nhơn khẩu vượng
Kim ngân tài vật bất tu luân.
8.                  TỬ ẢI (xấu •)
TỬ ẢI vị thượng bất tương đương
An môn lập kiến hữu tai ương
Đao binh hoạnh họa tào hoành sự
Ly hương tử ải nữ nhơn thương.
9.                  VƯỢNG TRANG (tốt o)
VƯỢNG TRANG an môn tối kiết xương
Tấn tài tấn bảo cập điền trang
Bắc nhơn thủy, âm nhơn tấn khiết
Đại hoạnh tàm ty lợi thắng thường.
10.              HƯNG PHƯỚC (tốt o)
HƯNG PHƯỚC an môn thọ mạng trường
Niên niên tứ quý thiểu tai ương
Sĩ nhơn tấn chức đa quan lộc
Thứ nhơn phát phước tấn điền trang.
11.              PHÁP TRƯỜNG (xấu •)
PHÁP TRƯỜNG vị thượng đại hung ương
Nhược an thử vị thọ thương trường
Phi tai, lao ngục phu dả sảo
Lưu đồ, phát phối xuất tha hương.
12.              ĐIÊN CUỒNG (xấu •)
ĐIÊN CUỒNG chi vị bất khả khai
Sanh ly, tử biệt cập điên tà
Đoạn địa, tiêu thối nhơn khẩu bại
Thủy hỏa, ôn hoàng tuyệt diệt gia.
13.              KHẨU THIỆT (xấu •)
KHẨU THIỆT an môn tối bất tường
Thường chiêu vô hảnh, hoạnh tai ương
Phu thê tương tiển nhựt trực hữu
Vô đoan huynh đệ đấu tranh cường.
14.              VƯỢNG TẦM (tốt o)
VƯỢNG TÂM vị thượng hảo tu phương
Thử vị an môn gia đạo xương
Lục súc tàm ty giai đại lợi
Tọa thâu mễ cốc mãn tương thương.
15.              TẤN ĐIỀN (tốt o)
TẤN ĐIỀN vị thượng phước miên miên
Thường chiêu tài bảo tử tôn hiền
Cánh hữu ngoại nhơn lai ký vật
Kim ngân tài vật phú điền viên.
16.              KHỐC KHẤP (xấu •)
KHỐC KHẤP chi vị bất khả khai
Niên niên chi vị đáo gia lai
Uổng tử thiếu vong nam tổn nữ
Bi đề lưu lụy viết đinh tai.
17.              CÔ QUẢ (xấu •)
CÔ QUẢ chi phương thi đại hung
Tu chi quả phụ tọa đường trung
Lục súc điền tàm cu tổn bại
Cánh liêm nhơn tán tẩu tây đông.
18.              VINH PHÚ (tốt o)
VINH PHÚ vị thượng tối kham tu
An môn  đương đích vượng nhơn châu
Phát tích gia đình vô tai họa,
Phú quý vinh huê sự tối thâu.
19.              THIẾU VONG (xấu •)
THIẾU VONG chi vị bất khả đàm
Nhứt niên chi nội khốc thinh thê
Háo tửu, âm nhơn tự ải tử
Lôi môn thương tử, tử thiên khê. 
20.              XƯƠNG DÂM (xấu •)
XƯƠNG DÂM chi vị bất kham tu
Tu chi dâm loạn thị vô hưu
Thất nữ, hoại thai tùy nhập định
Nhứt gia đại tiểu bất tri tu.
21.              THÂN HÔN (tốt o)
THÂN HÔN vị thượng hảo tu phương
Tu chi thân diệc chúng hiền lương
Đương thời lai vãng đa kiết khánh
Kim ngân tài bảo mãn dinh thương.
22.              HOAN LẠC (tốt o)
HOAN LẠC tu môn cánh tấn tài,
Thường hữu âm nhơn vị tống lai.
Điền tàm lục súc giai hưng vượng,
Phát phước, thinh danh thọ tợ lôi.
23.              TUYỆT BẠI (xấu •)
TUYỆT BẠI chi phương bất khả tu
Tu chi linh lạc bất kham sầu
Nhơn đinh tổn diệt vô tông chiếc
Ohụ tử Đông, Tây các tự cầu.
24.              VƯỢNG TÀI (tốt o)
VƯỢNG TÀI môn thượng yếu quân tri
Phú quý lũng (đầy) thương nhậm phát uy,
Hiếu đạo, nhơn đinh gia nghiệp thắng,
Nhứt sanh phong hậu thọ tề my.

Về ĐẠI MÔN, ta nên đọc thêm bài này ở Thông Thiên Chiếu Thủy Kinh cho rộng nghĩa:
1.      Quỷ nhập Lôi môn thương Trưởng tử,
2.      Hỏa kiến Thiên môn thương Lão Ông,
3.      Ly xâm Tây Đoài phương thương Nữ.
4.      Tốn nhập Khôn vị Mẫu ly Ông,
5.      Đoài phòng Chấn, Tốn Trưởng nhi nữ,
6.      Cấn, Ly Âm phụ hoại gia phong,
7.      Cấn, Khảm tiểu khẩu đa tật bịnh
8.      Khôn, Khảm Trung nam mạng tảo chung.
Muốn hiểu bài này, cần phải nhắc lại mấy điểm sau đây:
1.      NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH: Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim.
2.      NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
3.      BÁT QUÁI SỞ THUỘC NGŨ HÀNH:
Càn, Đoài thuộc Kim,
Khôn, Cấn thuộc Thổ,
Chấn, Tốn thuộc Mộc,
Khảm=Thủy, Ly=Hỏa.
4.      BÁT QUÁI TIÊU BIỂU:
CÀN: Trời, Cha, Ông già, Chồng.
KHÔN: Đất, Mẹ, Bà gia, Vợ.
CHẤN: Sấm, Trưởng nam (con trai lớn)
TỐN: Gió, Trưởng nữ (con gái lớn)
KHẢM: Nước, Trung nam (con trai giữa)
LY: Lửa, Trung nữ (con gái giữa)
CẤN: Núi, Thiếu nam (con trai út)
ĐOÀI: Đầm (hồ), Thiếu nữ (con gái út)
(Càn vi Thiên, Khôn vi Địa, Chấn vi Lôi, Tốn vi Phong, Khảm vi Thủy, Ly vi Hỏa, Cấn vi Sơn, Đoài vi Trạch)
Giải thích bài trên:
CÂU 1: Quỷ nhập Lôi môn thương Trưởng tử: Quỷ tức Ngũ quỷ. Lôi môn, Lôi là Chấn Mộc. Chấn mà phạm Ngũ quỷ tức Chấn phối với Càn (Càn phối với Chấn cũng phạm Ngũ quỷ). Như chồng Càn vợ Chấn hay chủ nhà Càn tu tạo phương Chấn hoặc trái lại, đều phạm Ngũ quỷ.
Cửa chánh phương Càn, khởi tạo phòng ốc hướng Đông Chấn là hung. Bởi Càn thuộc Kim khắc Chấn Mộc. Chấn thuộc Trưởng nam, nên ứng hại ngưòi con trai trưởng.
Cung Càn thuộc Tây tứ trạch, cung Chấn thuộc Đông tứ trạch, Tây phối với Đông không hợp, nên bất cứ người mạng nào ở đó cũng hung. Để bàn thờ hướng Chấn cũng kỵ người mạng Càn, người mạng Càn mà cửa hướng Chấn cũng hại Trưởng tử, cưới tuổi Chấn sanh con cũng khó dạy, tạo phòng hướng Chấn đến ngày tháng ứng hung chết Trưởng tử. Nam, nữ mạng Càn đường ra vào hướng Chấn cũng hung.
CÂU 2: Hỏa kiến Thiên môn thương Lão ông: Hỏa là cung Ly (Ly vi Hỏa), Thiên môn: Thiên là cung Càn (Càn vi Thiên). Càn phối Ly phạm Tuyệt mạng. Đại môn hướng Ly Hỏa, nhà hướng Càn Kim là cung khắc cung. Càn thuộc Lão ông bị Ly khắc nên Lão ông thọ hại.
CÂU 3: Ly xâm Tây Đoài phương thương nữ: Đại môn Chánh Nam thuộc Ly Hỏa khắc phòng nhà phương Tây Đoài Kim cũng giống như câu 2 trên, nhưng đây là cung Đoài, Đoài thuộc Thiếu nữ, nên Thiếu nữ bị hại.
CÂU 4: Tốn nhập Khôn vị Mẫu ly Ông: Đại môn phương Tốn (cũng như phương Chấn bởi Chấn, Tốn đều thuộc Mộc), phòng, nhà thuộc hướng Khôn Thổ bị Tốn Mộc khắc. Khôn thuộc Lão mẫu (Khôn vi Mẫu) nên Lão mẫu thọ hại (chết) lìa Lão ông.
CÂU 5: Đoài phòng Chấn, Tôn trưởng nhi nữ: Đại môn phương Đoài dựng nhà trạch Chấn, Chấn vi Trưởng nam. Chấn Mộc bị Đoài Kim nhắc tổn Trưởng nam (trưởng nhi), nếu dùng Tốn thuộc Trưởng nữ, Tốn thuộc Mộc vẫn bị Đoài Kim khắc tất hại Trưởng nữ.
CÂU 6: Cấn, Ly Âm phu hoại gia phong: Đại môn phương Cấn Thổ thuộc Dương, phòng trang (buồng hoặc nhà ở) an hướng Ly Hỏa thuộc Âm. Hỏa sanh Thổ, tức Âm tượng Hỏa sanh ra Dương tượng Thổ là Âm thạnh Dương suy. Đây bị đàn bà lộng quyền làm hư hoại gia phong. Vì Cấn phối hợp với Ly phạm Họa hại.
CÂU 7: Cấn Khảm tiểu khẩu đa tật bịnh: Đại môn phương Cấn, phòng ốc phương Khảm. Cấn phối với Khảm phạm Ngũ quỷ. Cấn Thổ khắc Khảm Thủy. Cấn thuộc Thiếu nam, Khảm thuộc Trung nam, tức là kỵ con trai thứ và út, sẽ sanh bất hòa và nhiều tật bịnh.
CÂU 8: Khôn, Khảm Trung nam mạng tảo chung: Đại môn phương Khôn, phòng ốc phương Khảm, Khôn Thổ khắc khảm Thủy, Khôn phối với Khảm phạm Tuyệt mạng, Khảm thuộc Trung nam, nên Trung tử bị hại.
PHỤ CHÚ:
1.      BÁT QUÁ ĐỊNH ÂM DƯƠNG:
-         Càn vi Phụ, Chấn Trưởng nam, Khảm trung nam, Cấn thiếu nan: Bốn cung này thuộc DƯƠNG.
-         Khôn vi Mẫu, Tốn Trưởng nữ, Ly Trung nữ, Đoài Thiếu nữ: Bốn cung này thuộc Âm.
2.      CHỦ TINH KIẾT HUNG:
Sanh khí Tham lang Mộc tinh kiết: Phát Trưởng tử (con lớn). Thiên y Cự môn Thổ tinh kiết: Phát Nhị phòng (những đứa giữa). Diên niên Võ khúc tinh kiết: Phát Tiểu phòng (những đứa út). Phục vì Bồ chúc Thủy tinh kiết: Lợi cho con gái.
Tuyệt mạng Phá quân Kim tinh hung: Bại Trưởng nam( con trai lớn). Ngũ quỷ Liêm trinh Hỏa tinh hung: Bại Trưởng phòng (những đứa con lớn), Họa hại Lộc tồn Thổ tinh hung: Bại Nhị phòng (những đứa giữa). Lục sát Văn xương Thủy tinh hung: Bại Tiểu phòng (mấy đứa út sau).
3.      NIÊN NGOẠT ỨNG KIẾT HUNG:
-         Sanh khí, Phục vì (Bồ chúc): Hợi, Mẹo, Mùi, hai vị này ứng với Năm và Tháng: Hợi, Mẹo, Mùi.
-         Diên niên, Tuyệt mạng Tỵ, Dậu, Sửu, ứng với Năm, Tháng: Tỵ, Dậu, Sửu.
-         Thiên y, Họa hại (Lộc tồn) hợp với 4 Thổ cung, ứng với Năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
-         Ngũ quỷ hung niên Dần, Ngọ, Tuất, ứng với Năm, Tháng: Dần, Ngọ, Tuất.
-         Lục sát ứng với Năm, Tháng: Thân, Tý, Thìn.
Nếu dùng những phương hướng hợp với cung tốt hay phạm cung hung, đến Năm, Tháng nói trên thì kiết ứng kiết, hung ứng hung.
---o0o---
Sau đây là đồ Bát quái để coi phương hướng, phòng trang (phòng ốc), bếp núc và cửa nẻo. Tám đồ này chỉ rõ nhà trạch nào hạp tuổi nào, cũng có thể coi người mạng gì (Càn hay Khảm ...) phương nào tốt, phương nào xấu.
Vòng trong là 8 tượng Bát quái, vòng 2 là 8 phương, vòng 3 là 24 sơn để bếp, vòng 4 là 24 sơn để cửa.
Khi tìm phương hướng phải dùng La bàn mới đúng được. Cây kim La bàn lúc nào cũng chỉ hướng Chánh Bắc, đuôi kim là Chánh Nam. Nếu ta đứng nhìn theo hướng cây kim của La bàn chỉ, thì trước mặt là Chánh Bắc, sau lưng là Chánh Nam, bên tay mặt là Chánh Đông, bên tay trái là Chánh Tây.
Trong La bàn người ta chỉ về bốn phương chánh, thường dùng những chữ viết tắc này: N=Bắc=North; S=Nam=South; E=Đông=East; W=Tây=West.
Khi muốn tìm phương tùy theo chủ nhà mạng gì: Càn hay Khảm ... để chọn đồ Bát quái ở sau, rồi lấy La bàn đặt lên giữa đồ Bát quái đó, xây cái La bàn sao cho cây kim của La bàn chỉ đúng chữ N trong La bàn và xây bảng đồ Bát quái cho phương Bắc đúng chỗ cây kim La bàn. Bấy giờ mới tìm phương tốt xấu.
Nên biết các tượng Bát quái trong 8 đồ Bát quái ở sau đều xây đầu vào trong đuôi trở ra ngoài (thượng hào bên trong, hạ hào bên ngoài).
---o0o---
Minh Công

Bình luận bài viết

Bài viết cùng chủ đề