Đạo Phật

 • KINH PHẬT 6 KINH PHẬT 6

  KINH DI ĐÀ (tiếng Việt) – KINH PHẬT A DI ĐÀ chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 5 KINH PHẬT 5

  KINH DƯỢC SƯ (tiếng Việt) – KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG (藥師琉璃光如來本願功德經) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 4 KINH PHẬT 4

  KINH PHỔ MÔN (tiếng Việt – Kinh Pháp môn rộng khắp – SAMANTAMUKHA PARIVARITAḤ) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 3 KINH PHẬT 3

  KINH ĐỊA TẠNG – KINH BẢN NGUYỆN CỦA ĐẠI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (tiếng Việt – Kinh Pháp môn rộng khắp – 地藏菩薩本願經 ) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 3 KINH PHẬT 3

  BIỂU TỤNG KINH CẦU SIÊU CHO VONG LINH và VĂN CẦU SIÊU CẦU SIÊU CHO VONG LINH (tiếng Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 2 KINH PHẬT 2

  BIỂU TỤNG KINH SÁM HỐI ĐẢO BỆNH CẦU AN, ĐỊNH NGHIỆP và VĂN SÁM HỐI ĐẢO BỆNH CẦU AN, ĐỊNH NGHIỆP (tiếng Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KINH PHẬT 1 KINH PHẬT 1

  BIỂU TỤNG KINH PHỔ MÔN CẦU AN và VĂN CẦU AN (tiếng Việt) chùa Liên hoa thôn Đặng Xuyên, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

 • KỆ NGÔN THẦN CHÚ JÍNÁPANHCHON KỆ NGÔN THẦN CHÚ JÍNÁPANHCHON

  Ná Mô Tạs Sạ Phá Gá Wá Tô Á Rá Hạ Tô Sâm Ma Sâm Bút Thás Sạ ( 3 lần ) Pụt Tạ Ka Mô Lá Phê Pụt Tăng Thá Ná Ka Mô Lá Phê Thá Năng Át Thị Ka Dê Ka Dá Nha Dá Đê Wa Năn Pị Dá Tăn Sụt Tạ Wa I Ti Pi Sô Phá Gá Wa Dá Má Ra Ja Nô Tháo Wếs Sụ Wan Nô Má Rá Năn Sụ Khăn Á...

 • TRÍ TUỆ ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI ĐẠI BI TRÍ TUỆ ĐƯỢC DẪN DẮT BỞI ĐẠI BI

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát

 • 66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống 66 Câu Phật Học Cho Cuộc Sống

  1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.

1 2 3