Những Ngày Khánh Tiệc

  • Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc Đạo mẫu Việt Nam - Những Ngày Khánh Tiệc

    CÁC NGÀY TIỆC Đại Tiệc Tứ Phủ Trong Năm : -Tháng Giêng: Ngày 6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên...