Dương Trạch

 • Luận đoán tốt xấu cho Tịnh trạch Luận đoán tốt xấu cho Tịnh trạch

  Những chỗ có quan hệ nơi Tịnh trạch được phân biệt 3 chỗ chính yếu và 3 chỗ thứ yếu. Ba chỗ chính yếu có ảnh hưởng trọng đại là: Cửa cái, Chủ phòng và Bếp. Ba chỗ thứ yếu có tính cách phụ thuộc là: Hướng bếp, Cửa bếp và Cửa phòng, nhưng Hướng bếp được quan trọng hơn 2 chỗ kia. Không kể Cửa ngõ, vì nó...

 • 4, Những tịnh trạch đồ làm mẫu 4, Những tịnh trạch đồ làm mẫu

  Vì muốn được nghiên cứu tường tận, cần có những trạch đồ giả dụ sau đây để luận giải cho thấy rõ ràng:

 • TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 7 TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 7

  Trên đây là một Tịnh trạch đồ. Cửa cái tại Đoài (chánh Tây) bên góc tả mặt tiền ngôi nhà. Chủ phòng tại Chấn (chánh Đông) bên góc hữu mặt hậu nhà. Bếp tại cung Ly (chánh Nam) bên góc tả mặt hậu nhà. (Tịnh trạch này được lập thành ở 4 loại trạch số 22 trong Thiên VI).

 • TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 6 TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 6

  Trên đây là một Tịnh trạch đồ, Cửa cái tại Tốn (Đông nam) ở khoảng giữa mặt tiền ngôi nhà. Chủ phòng tại Kiền (Tây bắc) ở khoàng chính giữa mặt hậu nhà. Bếp tại Khảm (chánh Bắc) một bên góc tả mặt hậu nhà. (Tịnh trạch đồ này được lập thành ở Bếp loại trạch số 14, thiên VI).

 • TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 5 TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 5

  Trên đây là một Tịnh trạch đồ. Cửa cái tại Đoài bên tả mặt tiền ngôi nhà. Chủ phòng tại Khôn bên hông phía tả. Bếp tại Cấn bên hông phía hữu. (Tịnh trạch đồ này được lập thành ở bốn loại trạch số 22, thiên VI).

 • TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 4 TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 4

  Trên đây là một Tịnh trạch đồ. Cửa cái tại cung Chấn góc hữu mặt tiền nhà. Chủ phòng tại cung Ly bên góc hữu mặt hậu nhà. Bếp tại cung Tốn bên hông phía hữu ngôi nhà. Đó là 3 chỗ chính yếu. Còn 8 cung và 8 du niên cũng đã an bài sẵn như trên đã thấy, khỏi phải dẫn giải. (Trạch đồ này được lập thành nơi...

 • TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 3 TỊNH TRẠCH MẪU ĐỒ SỐ 3

  a, Những vị trí: Trên đây là một Tịnh trạch đồ. Cửa cái tại cung Cấn (Đông bắc) ở khoảng giữa mặt tiền. Chủ phòng tại cung Đoài (chánh Tây) bên tả mặt hậu. Bếp tại cung Kiền (Tây bắc) bên hông phía tả ngôi nhà. Còn 8 cung và 8 du niên đã an bài sẵn như trên đã thấy, khỏi phải dẫn giải.

 • ĐỘNG TRẠCH ĐỘNG TRẠCH

  Động trạch là ngôi nhà từ mặt tiền tới mặt hậu được phân chia từ 2 ngăn đến 5 ngăn trở lại. Phân chia bằng tường vách chắn ngang hoặc một bên hoặc hai bên và có chừa lối ra vào. Lối ra vào bao lớn cũng vậy, có gắn cánh cửa hay không cũng gọi là cửa ra vào. Như lược đồ sau đây:

 • TIẾP TIẾT 9: NHỮNG ĐỘNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU 5 TIẾP TIẾT 9: NHỮNG ĐỘNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU 5

  ĐỘNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU THỨ BẢY (Yểm sát trạch) (Xem Bốn loại trạch số 14 trong Thiên VI lập thành)

 • Tiếp TIẾT 9: NHỮNG ĐỘNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU 4 Tiếp TIẾT 9: NHỮNG ĐỘNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU 4

  ĐỒNG TRẠCH ĐỒ KIỂU MẪU THỨ SÁU (Năm ngăn) (Xem bốn loại trạch số 7 trong Thiên VI lập thành)

1 2 3 4